Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

O Radzie Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.

Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:

  • Ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy
  • Wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy
  • Inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii
  • Występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy
  • Ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym