Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Członkowie Rady Ochrony Pracy

Członkowie RADY OCHRONY PRACY X kadencji (2015-2019)

1. AUGUSTYNOWSKA Joanna

Augustynowska Joanna

Polska polityk, ekonomistka i specjalistka w zakresie prawa pracy, od 2015 posłanka na Sejm VIII kadencji z okręgu wrocławskiego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Współpracowała z wrocławskimi przedsiębiorstwami w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzania i organizacji pracy, wykładała w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, prowadziła także własną działalność doradczą w obszarze zarządzania i relacji pracowniczych.

W swojej poselskiej działalności koncentruje się na problemach polityki społecznej i prawie pracy. Jest członkinią Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a także wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.

2. BIELSKI Karol

BIELSKI Karol

 

3. BORYS-SZOPA Bożena

Borys-Szopa Bożena

 

4. BOŻEJEWICZ Elżbieta

Bożejewicz Elżbieta

Członek Rady Ochrony Pracy obecnej, X kadencji.

Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, którego członkiem jest od 17 lat. Poprzednio przez dwie kadencje Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Olsztynie,

Od 35 lat specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach budowlanych. Prowadzi własną działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ukończyła studia w zakresie "administracja publiczna na poziomie licencjackim oraz studia podyplomowe o kierunku "zarządzanie zasobami ludzkimi" (Uniwersytet Gdański i "zarządzanie i organizacja bezpieczeństwem i higieną pracy" (CIOP-PIB). Współpracuje z CIOP-PIB, PIP, UDT w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. 

Jest autorką wielu artykułów związanych z bezpieczeństwem pracy, publikowanych na łamach czasopism branżowych. 

Organizatorka wielu przedsięwzięć w dziedzinie bezpieczeństwa pracy (pikniki edukacyjne, konferencje, seminaria) o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Laureat :
 • "Honorowa odznaka za zasługi dla ochrony pracy" przyznana przez GIP, 
 • "Złote szelki" przyznane przez Redakcję ATEST, 
 • "Pro Labore Securo" przyznane przez CIOP-PIB 
 •  Nagroda im. H. Krahelskiej przyznana przez GIP 
 • a także wiele dyplomów uznania.
Zainteresowania pozazawodowe: psychologia, socjologia, taniec  

5. CHAŁOŃSKI Michał

Chałoński Michał

 

6. GADOWSKI Krzysztof

Gadowski Krzysztof

 

7 .GÓRNA Renata

GÓRNA Renata

 

8. GÓRSKA Ewa

dr hab. inż. Ewa Górska Prof. PW

Ewa Górska od 1977 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1994 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy. Wchodzi w skład Rektorskiej Komisji ds. Warunków Pracy. Prowadzi prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia pracowników i ergonomią. Od 2001 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych o tematyce bezpieczeństwa, higiena pracy i ergonomii oraz ochrony środowiska. Od 1980 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Od 2009 roku certyfikowanym przez CREE Euro-Ergonomistą. Współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym.

Podstawowym obszarem Jej zainteresowań jest szeroko rozumiana problematyka organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie tematyka zarządzania organizacyjno-technicznym i społecznym środowiskiem pracy w obszarach: ergonomii, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zhumanizowanych form organizacji pracy i organizacji stanowisk pracy. Ważnym obszarem badawczym, realizowanym w ostatnich latach jest również projektowanie i organizacja stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Tematyka naukowo-badawcza realizowana jest w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową.

Od szeregu lat głównym polem działania jest koordynacja prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem projektów poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, m. in. Daewoo, Faurecia, Toyota, Mars Polska, Reckitt Benckiser, Philips, Nestle, Kosmepol, Alstom.

Charakterystyka działalności organizatorskiej 
 • V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego XII kadencji 2014-2018. 
 • Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego XII kadencji 2014-2018. 
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego X i XI kadencji 2006-2014. 
 • Członek ROP przy Sejmie RP 2006-obecnie. 
 • Członek Krajowej Sieci Partnerów i Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, CIOP-PIB Warszawa, 2008 - obecnie. 
 • Członek Zarządu Głównego PTErg w IX kadencji 2001-2006. 
 • Sekretarz Generalny PTErg w VII i VIII kadencji PTErg 1995 – 2001. 
 • Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości od 1998-obecnie. 
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa i Ergonomii, Komitetu Jakości przy Krajowej Izbie Gospodarczej od 1997 - obecnie.
Pełnione funkcje naukowe 
 • Członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności 2013 – obecnie. 
 • Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN od 2011 – obecnie. 
 • Członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk 1994-2013. 
 • Członek Komisji Ergonomia w Rehabilitacji w Komitecie Ergonomii Polskie Akademii Nauk od 2000. 
 • Członek Sekcji Bezpieczeństwa w Zespole Budowy i Eksploatacji Maszyn w Komitecie Budowy Maszyn PAN od 1996. 
 • Członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego (International Scientific Advisory Board in International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors) encyklopedii Ergonomii I czynnika ludzkiego, IEA 2000, USA. 
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego o zasięgu światowym: Theoretical Issues in Ergonomics Science od 2001 roku z siedzibą w USA. 
 • Członek Rady Naukowej corocznych konferencji poświęconych bezpieczeństwu i ochronie zdrowia OPR (Occupational Risk Prevention) w Hiszpanii od 2000 roku do chwili obecnej. 
 • Członek Rady Programowej cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Ergonomia Niepełnosprawnym w Łodzi od 1995 - obecnie. 
 • Member of Advisory Committee in International Conference The present and Future of Ergonomics, Labour Protection and Work Safety Education Poznań-Wrocław 1998. 
 • Member of Scientific Advisory Board in International Conference Manufacturing Agility and Hybrid Automation, USA, Hawaii 1996. 
 • Member of Scientific Advisory Board in International Conference Advances in Occupational Ergonomics and Safety, Washington DC, USA, 1-5 June 1997. 
 • Member of Scientific Advisory Board in International Conference of Manufacturing Agility and Hybrid Automation – II, Hong-Kong 1998. 
 • Member of International Scientific Advisory Board in Conference ERGON AXIA 2000, Warszawa. 
 • Member of International Scientific Advisory Board 2nd International Conference Applied Human Factors and Ergonomics, LAS VEGAS, USA 2008. 
 • Member of International Board of the 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Miami, Florida 2010. 
 • Member of Scientific Advisory Board in 16th International Conference on the Human Aspects of Advanced Manufacturing of the 6th International Conference on AHFE, Las Vegas 2015,
  Publikacje 

Tematyka bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia znalazła swój wyraz w publikacji 292 opracowań twórczych, w tym 4 podręczników, 4 monografii, 6 skryptów, autorem rozdziałów w 27 monografiach zbiorowych (np. rozdziału w encyklopedii Ergonomics and Human Factors), 49 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych oraz 48 w materiałach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji.

Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony pracy 
 • 172 felietony popularyzujące ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz działania na rzecz ochrony pracownika w procesie pracy, w czasopiśmie Problemy Jakości. 
 • Udział w edukacyjnych programach telewizyjnych popularyzujących działania na rzecz poprawy warunków pracy np. Symulator Faktu program I TVP. 
 • Współpraca z uczelniami zagranicznymi Szwecja - KTH Sztokholm, Rosja - San Petersburg, Niemcy- Gernshaim. 
 • 45 referatów na temat humanizacji procesów pracy i humanocentrycznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem na konferencjach krajowych i międzynarodowych, prezentowanych praktycznie na wszystkich kontynentach tj. w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce. 
 • Ambasador kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy”, realizowanej w roku 2012 pod hasłem: „Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami”
  Wspieranie rozwoju kadry naukowej 

 • Kierowanie seminarium doktorskim i opieka nad doktorantami realizującymi badania z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii od 2004 do obecnie. 
 • Zorganizowanie i kierowanie Studium Podyplomowym Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy (z-ca kierownika studium) od 1998 do chwili obecnej. 
 • Zorganizowanie i kierowanie Studiami Podyplomowymi Bezpieczeństwo Pracy, Ergonomia, Ochrona Środowiska od 2003 roku. 
 • Zorganizowanie i kierowanie Studiami Podyplomowymi Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia, od 2005 roku. 
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
Za swoją działalność w obszarze ergonomii w roku 2006 odznaczona medalem im. prof. Wojciecha Jastrzębowskiego. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy otrzymała w 2012 roku nagrodę im. Haliny Krahelskiej. W roku 2015 została laureatką XVIII edycji KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO w kategorii NAUKA.

Warszawa 18.01.2017

9. JANOWSKI Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego

JANOWSKI Zbigniew

 

10. JASKÓŁA Tomasz

JASKÓŁA Tomasz

 

11. KIMSO Kazimierz

Kazimierz Kimso

Członek Rady Ochrony Pracy obecnej, X kadencji.
Inne funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
 • Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
 • Prezes Stowarzyszenia Charytatywnego im. Kazimierza Michalczyka
 • Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy od 1999 r. 
 • Za zasługi w działalności społecznej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Zasłużony dla Ochrony Pracy”
 • Laureat Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Zainteresowania pozazawodowe: historia, literatura, film, taniec
Ojciec trojga dzieci
 

12. KORADECKA Danuta - Zastępca Przewodniczącego

Danuta Koradecka

Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy.

Funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
 • dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
 • przewodnicząca Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
 • członek Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
 • przedstawiciel polskiej strony rządowej do prac w Doradczym Komitecie Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Pracy (Komisja Europejska),
 • przewodnicząca Komitetu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia ds. przygotowania Konwencji MOP nr 155 w sprawie Bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy
członek Rad Naukowych:
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
członek:
 • Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN,
 • Komitetu Zdrowia Publicznego PAN,
 • Komitetu Polityki Społecznej PAN,
 • International Group of Directors of Occupational Safety and Health Research Institutes,
 • Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (Perosh);
Osiągnięcia szczególne:
 • ekspert w ocenie projektów 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • ekspert w ocenie projektów NEST 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • ekspert w ocenie projektów Marie-Curie 6 Programu ramowego;
 • koordynator programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"
Odznaczenia i nagrody:
 • The Distinguished International Colleague Award przyznana przez The Human Factors and Ergonomics Society, 2000 r.
 • Concerned Organization Award przyznana przez World Safety Organization USA, 1998 r.
Wykształcenie:
 • 1989 r. - tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych
 • 1980 r.- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 1969 r.- tytuł naukowy doktora nauk medycznych
 • 1963 r. - tytuł lekarza medycyny - Akademia Medyczna, Warszawa
 • Stan rodziny: mąż - Kazimierz, syn - Dariusz (i bardzo ważny wnuk - Krzysztof)
  Zainteresowania pozazawodowe: przyroda, historia

13. KOPEĆ Tadeusz

KOPEĆ Tadeusz

 

14. KOWALSKI Janusz

Kowalski Janusz

 

15. ŁOPATA Jan

ŁOPATA Jan

 

16. MARKOWSKI Paweł

MARKOWSKI Paweł

 

17. MAZUREK Beata

Mazurek Beata

 

18. MĘCINA Jacek

dr hab. Jacek Męcina profesor UW

prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 1993 roku związany z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jako profesor nadzwyczajny i Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW. W latach wcześniejszych wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000), doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w służbę publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (od 2004), obecnie Rady Dialogu Społecznego jako Przewodniczący Zespołu ds. Prawa Pracy, wiceminister gospodarki i pracy (2005), Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015). Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy. Ostatnie publikacje: Working Poles and the Crisis of Fordizm (2010) (współautor), Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP (2011), Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium (2013) (współautor), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy (2013).

19. MOTOWIDEŁKO Bogusław

MOTOWIDEŁKO Bogusław

 

20. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Urodzona 20 V 1959, Wałbrzych. Mężatka, dwoje dzieci

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: organizacja i zarządzanie); magister ekonomii. Odbyła podyplomowe studia w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi (prawo europejskie). Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 1. 1984-1988 - inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla "Dolny Śląsk". 
 2. 1989-1991 - agent Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 
 3. 1991-1992 - własna działalność gospodarcza. 1992-1993 - starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. 
 4. Od 1993 - zastępca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.
 5. 1998-2004 - członek Unii Wolności; przewodnicząca koła UW. 
 6. 1999-2003 - zastępca przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej. 
 7. 2000-2002 - zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. 
 8. Od 2004 członek Platformy Obywatelskiej; zastępca przewodniczącego koła PO, zastępca przewodniczącego Zarządu Powiatu PO. 
 9. 1998-2005 - radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. 
 10. 2002-2005 - członek rady nadzorczej spółki "Juwiko" w Sokołowsku 
 11. 2006-2008 - Sekretarz Rady Ochrony Pracy. Obecnie Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy. 
Poseł V i VII kadencji. Okręg wyborczy nr 2 - Wałbrzych

Komisje: członek Komisji Gospodarki, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Przewodnicząca podkomisji stałej ds. Rynku Pracy

21. PASZKIEWICZ Andrzej Eligiusz

dr Andrzej Eligiusz Paszkiewicz

 1. Członek Rady Ochrony Pracy od marca 1997 r. i od tej daty członek Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych i Zespołu ds. Nauki, Edukacji i Promocji. W VII kadencji tj. od stycznia 2003 r. przewodniczył Zespołowi ds. Nauki, Edukacji i Promocji, a w VIII i w IX kadencji przewodniczy Zespołowi ds. Nauki, Edukacji i Promocji oraz Współpracy z Partnerami Społecznymi.
 2. Funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
  - Honorowy Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, - - członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, sekretarz Rady ds. Członkowstwa Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
  - członek Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy,
  - Przewodniczący Głównej Komisji FSNT NOT ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego.
 3. Szczególne osiągnięcia:
  Do największych osiągnięć osobistych zaliczam fakt, że przez 42 lata pracy zawodowej, w tym przez 40 lat na stanowiskach kierowniczych nie zdarzył się żaden wypadek przy pracy w sferze moich działań.
 4. Odznaczenia i nagrody:
  Szereg wyróżnień i odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych, związkowych i stowarzyszeniowych oraz nagroda im. Haliny Krahelskiej nadana przez Głównego Inspektora Pracy.
 5. Wykształcenie:
  dr nauk humanistycznych w zakresie kultury materialnej i historii techniki, mgr inż. technolog drewna, w tym zakresie jest autorem ponad 160 publikacji w czasopismach naukowych i naukowotechnicznych. Część z nich dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem 2 książek.
 6. Zainteresowania pozazawodowe:
  historia gospodarcza.

22. STASZYŃSKI Kazimierz

Kazimierz Staszyński

Członek Rady Ochrony Pracy X kadencji.

Działalność zawodowa i sprawowane stanowiska
1981 - 2012
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy Rzeszów – podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, nadinspektor pracy, biegły sądowy w zakresie ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz termolizie drewna w retortach metalowych – wypał węgla drzewnego.
1978 - 1981
Zarząd Główny NSZZ Leśników i Drzewiarzy w Warszawie - kierownik Oddziału w Krośnie
1973 - 1978
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Krośnie - referent techniczny, instruktor techniczny, kierownik działu, naczelnik wydziału
1972 - 1973
Zakłady Drzewne w Bieczu – kierownik Zakładu
1971 - 1972
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pleszewie - główny mechanik
1970 - 1971
Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Machowie k/Tarnobrzega (Rekultywacja Terenów Poprzemysłowych) – stażysta, starszy asystent projektanta.

Wykształcenie

1965 - 1970
Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny
Kierunek: leśnictwo

Doskonalenie i osiągnięcia zawodowe
Udział w charakterze prelegenta w konferencjach i sympozjach (lata 1989-2011), m.in.: 
 • konferencje ergonomiczne Katedry Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu 
 • konferencje Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie 
 • I Kongres Ergonomii zorganizowany przez Politechnikę Warszawską
Kursy i szkolenia w przedmiocie ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie i obróbce maszynowej drewna potwierdzone zaświadczeniami:   
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie 
 • Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu 
 • Ośrodka Doskonalenia Kadr Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu
  Wykładowca na kursach szkoleniowych dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby BHP, dotyczących ochrony pracy w leśnictwie, organizowanych przez PGL Lasy Państwowe, dyrekcje parków narodowych (Tatrzański PN, Magurski PN, Bieszczadzki PN), Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Cech Rzemiosł Różnych Jasło.

Recenzent publikacji szkoleniowych dla zakładów usług leśnych opracowanych przez Główny Inspektorat Pracy z zakresu: „Bezpieczne pozyskanie drewna – Poradnik i Dobre Praktyki”.

Publikacje
„Ochrona pracy w leśnictwie na terenie Podkarpacia”, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk, 1 4/2002 - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zielona Góra

„Ochrona pracy w Zakładach Usług Leśnych”, Biuletyn Bezpieczeństwo Pracy w Nowoczesnym Leśnictwie, Poznań 2002 r., Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu

„Problematyka spełniania wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przy ręcznych pracach transportowych w leśnictwie w warunkach pogórza i gór”, Biuletyn Bezpieczeństwo Pracy w Nowoczesnym Leśnictwie, Poznań 2003 r., Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu

„Ręczne prace transportowe w leśnictwie na terenach górzystych”, Inspektor Pracy, 11/2003 Warszawa

„Samozatrudnienie w leśnictwie a ochrona pracy”, Przegląd Leśniczy 10/2005 Poznań

„Warunki pracy i ochrona zdrowia przy zwęglaniu drewna w retortach metalowych”, Monografia Zagadnienia współczesnej ergonomii w sektorach leśnym i drzewnym, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Poznań 2005

„Stres wśród pracowników przemysłu drzewnego”, Inspektor Pracy, 5/2006 Warszawa

„Obowiązujące przepisy prawa i praktyka gospodarcza a koordynacja prac leśnych”, Monografia I Kongres Ergonomii – Ergonomia dla przyszłości, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Warszawa 2010

„Propozycje dobrych praktyk Zarządcy Lasu wobec Zakładów Usług Leśnych – model zarządzania sprawami ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie – dokumenty MOP”, Przegląd Leśniczy 2/2011 Poznań

„Przepisy i praktyka – koordynacja prac leśnych”, Inspektor Pracy, 5/2011 Warszawa


Odznaczenia 1989 - Srebrny Krzyż Zasługi 
2004 - Złoty Krzyż Zasługi

Członkostwo w organizacjach zawodowych
1990 - 1991
przewodniczący Przedstawicielstwa Pracowniczego przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie

1972 - 1981
Związek Zawodowy Leśników i Drzewiarzy

Działalność pozazawodowa, zainteresowania, hobby
Posiada uprawnienia sternika morskiego. Od 1975 r. jest instruktorem żeglarstwa. Przepłynął kilkadziesiąt tysięcy mil morskich. Żeglował m.in. po Morzu Północnym i po Adriatyku. Uprawia caravaning – od lat jeździ do Chorwacji. Interesuje się również filmem i literaturą z zakresu psychologii społecznej.

23. STOLORZ Stanisław

STOLORZ Stanisław

 

24. SZARAMA Wojciech

SZARAMA Wojciech

 

25. ŚNIADEK Janusz - Przewodniczący

Janusz Śniadek

Urodzony 26 maja 1955 roku w Sopocie, całe życie mieszkaniec Gdyni. 

Stoczniowiec, związkowiec, poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

Ukończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera.

Od sierpnia 1981 pracownik Biura Konstrukcyjnego Stoczni im. Komuny Paryskiej, późniejszej Stoczni Gdynia, a od 1989 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdynia.

W latach 1998-2002 przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Od 2002 - przez dwie kadencje - do 2010 przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W 2011 roku zostaje Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W Sejmie VIII kadencji pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz jest członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W 2015 roku powołany na funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Pracy.

Członek i wieloletni przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni.

W młodości uprawiał wyczynowo strzelectwo sportowe w WKS Flota Gdynia.

Żonaty, ma dorosłego syna.

26. TRZCIONKA Dariusz

TRZCIONKA Dariusz

 

27. WOJTYŁA Andrzej

WOJTYŁA Andrzej

 

28. WOJTYŁA Jan

WOJTYŁA Jan

 

29. ZUBA Maria - Sekretarz

Maria Zuba

Członek Rady Ochrony Pracy obecnej, VIII kadencji.

Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Instytutu Elektrotechniki. Ukończyła studia  podyplomowe w zakresie Audytu finansowego i kontroli wewnętrznej.

Działalność i pełnione funkcje:
 • Zastępca Szefa Utrzymania Ruchu w Fabryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie.
 • Związkowiec - Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w FUT Suchedniów;
 • Samorządowiec – Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie.
 • Delegat do Sejmiku Wojewódzkiego.
 • Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
 • Wicewojewoda Kielecki,
 • Wicewojewoda Świętokrzyski,
 • Z – cy Dyrektora Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Kielcach,
 • Ekspert ds. audytu wewnętrznego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Od 2005r. Poseł na Sejm RP:
 • Członek Finansów Publicznych, w kadencji V, VI, VII, VIII,
 • Członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w kadencji VI, VII, VIII,
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Pracy w kadencji V,
 • Członek Komisji Infrastruktury w kadencji VIII,
Zainteresowanie pozazawodowe: historia Polski, stosunki międzynarodowe, makroekonomia.

30. ŻUREK Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego

Zbigniew Żurek

Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy obecnej X kadencji oraz IX kadencji.

Przewodniczący Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych.

Członek Rady Ochrony Pracy VII kadencji, wiceprzewodniczący VIII kadencji

Inne funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
 • Członek i sekretarz prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego.
 • Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Business Centre Club.
 • Właściciel i dyrektor firmy experts, świadczącej usługi doradcze i organizacyjne.
Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Laureat statuetki "Pro labore securo".

Ojciec Agnieszki (dziennikarka, italianistka) oraz Witolda (student) i Marianny (uczennica).

Zainteresowania pozazawodowe: historia, polityka, turystyka górska.