Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Członkowie Rady Ochrony Pracy

Członkowie RADY OCHRONY PRACY X kadencji (2015-2019)

1. AUGUSTYNOWSKA Joanna - zastępca przewodniczącego

Augustynowska Joanna

Polska polityk, ekonomistka i specjalistka w zakresie prawa pracy, od 2015 posłanka na Sejm VIII kadencji z okręgu wrocławskiego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Współpracowała z wrocławskimi przedsiębiorstwami w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzania i organizacji pracy, wykładała w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, prowadziła także własną działalność doradczą w obszarze zarządzania i relacji pracowniczych.

W swojej poselskiej działalności koncentruje się na problemach polityki społecznej i prawie pracy. Jest członkinią Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a także wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.

 

3. BORYS-SZOPA Bożena

Borys-Szopa Bożena

 W przygotowaniu

4. BOŻEJEWICZ Elżbieta

Bożejewicz Elżbieta

Członek Rady Ochrony Pracy obecnej, X kadencji.

Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, którego członkiem jest od 17 lat. Poprzednio przez dwie kadencje Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Olsztynie,

Od 35 lat specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach budowlanych. Prowadzi własną działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ukończyła studia w zakresie "administracja publiczna na poziomie licencjackim oraz studia podyplomowe o kierunku "zarządzanie zasobami ludzkimi" (Uniwersytet Gdański i "zarządzanie i organizacja bezpieczeństwem i higieną pracy" (CIOP-PIB). Współpracuje z CIOP-PIB, PIP, UDT w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. 

Jest autorką wielu artykułów związanych z bezpieczeństwem pracy, publikowanych na łamach czasopism branżowych. 

Organizatorka wielu przedsięwzięć w dziedzinie bezpieczeństwa pracy (pikniki edukacyjne, konferencje, seminaria) o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Laureat :
 • "Honorowa odznaka za zasługi dla ochrony pracy" przyznana przez GIP, 
 • "Złote szelki" przyznane przez Redakcję ATEST, 
 • "Pro Labore Securo" przyznane przez CIOP-PIB 
 •  Nagroda im. H. Krahelskiej przyznana przez GIP 
 • a także wiele dyplomów uznania.
Zainteresowania pozazawodowe: psychologia, socjologia, taniec  

5. CHAŁOŃSKI Michał

Chałoński Michał

W przygotowaniu

6. NOWAK Krzysztof

Nowak Krzysztof

W przygotowaniu

7 .GÓRNA Renata

GÓRNA Renata

W przygotowaniu

8. GÓRSKA Ewa

dr hab. inż. Ewa Górska Prof. PW

Ewa Górska od 1977 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1994 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy. Wchodzi w skład Rektorskiej Komisji ds. Warunków Pracy. Prowadzi prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia pracowników i ergonomią. Od 2001 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych o tematyce bezpieczeństwa, higiena pracy i ergonomii oraz ochrony środowiska. Od 1980 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Od 2009 roku certyfikowanym przez CREE Euro-Ergonomistą. Współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym.

Podstawowym obszarem Jej zainteresowań jest szeroko rozumiana problematyka organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie tematyka zarządzania organizacyjno-technicznym i społecznym środowiskiem pracy w obszarach: ergonomii, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zhumanizowanych form organizacji pracy i organizacji stanowisk pracy. Ważnym obszarem badawczym, realizowanym w ostatnich latach jest również projektowanie i organizacja stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Tematyka naukowo-badawcza realizowana jest w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową.

Od szeregu lat głównym polem działania jest koordynacja prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem projektów poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, m. in. Daewoo, Faurecia, Toyota, Mars Polska, Reckitt Benckiser, Philips, Nestle, Kosmepol, Alstom.

Charakterystyka działalności organizatorskiej 
 • V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego XII kadencji 2014-2018. 
 • Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego XII kadencji 2014-2018. 
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego X i XI kadencji 2006-2014. 
 • Członek ROP przy Sejmie RP 2006-obecnie. 
 • Członek Krajowej Sieci Partnerów i Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, CIOP-PIB Warszawa, 2008 - obecnie. 
 • Członek Zarządu Głównego PTErg w IX kadencji 2001-2006. 
 • Sekretarz Generalny PTErg w VII i VIII kadencji PTErg 1995 – 2001. 
 • Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości od 1998-obecnie. 
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa i Ergonomii, Komitetu Jakości przy Krajowej Izbie Gospodarczej od 1997 - obecnie.
Pełnione funkcje naukowe 
 • Członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności 2013 – obecnie. 
 • Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN od 2011 – obecnie. 
 • Członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk 1994-2013. 
 • Członek Komisji Ergonomia w Rehabilitacji w Komitecie Ergonomii Polskie Akademii Nauk od 2000. 
 • Członek Sekcji Bezpieczeństwa w Zespole Budowy i Eksploatacji Maszyn w Komitecie Budowy Maszyn PAN od 1996. 
 • Członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego (International Scientific Advisory Board in International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors) encyklopedii Ergonomii I czynnika ludzkiego, IEA 2000, USA. 
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego o zasięgu światowym: Theoretical Issues in Ergonomics Science od 2001 roku z siedzibą w USA. 
 • Członek Rady Naukowej corocznych konferencji poświęconych bezpieczeństwu i ochronie zdrowia OPR (Occupational Risk Prevention) w Hiszpanii od 2000 roku do chwili obecnej. 
 • Członek Rady Programowej cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Ergonomia Niepełnosprawnym w Łodzi od 1995 - obecnie. 
 • Member of Advisory Committee in International Conference The present and Future of Ergonomics, Labour Protection and Work Safety Education Poznań-Wrocław 1998. 
 • Member of Scientific Advisory Board in International Conference Manufacturing Agility and Hybrid Automation, USA, Hawaii 1996. 
 • Member of Scientific Advisory Board in International Conference Advances in Occupational Ergonomics and Safety, Washington DC, USA, 1-5 June 1997. 
 • Member of Scientific Advisory Board in International Conference of Manufacturing Agility and Hybrid Automation – II, Hong-Kong 1998. 
 • Member of International Scientific Advisory Board in Conference ERGON AXIA 2000, Warszawa. 
 • Member of International Scientific Advisory Board 2nd International Conference Applied Human Factors and Ergonomics, LAS VEGAS, USA 2008. 
 • Member of International Board of the 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Miami, Florida 2010. 
 • Member of Scientific Advisory Board in 16th International Conference on the Human Aspects of Advanced Manufacturing of the 6th International Conference on AHFE, Las Vegas 2015,
  Publikacje 

Tematyka bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia znalazła swój wyraz w publikacji 292 opracowań twórczych, w tym 4 podręczników, 4 monografii, 6 skryptów, autorem rozdziałów w 27 monografiach zbiorowych (np. rozdziału w encyklopedii Ergonomics and Human Factors), 49 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych oraz 48 w materiałach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji.

Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony pracy 
 • 172 felietony popularyzujące ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz działania na rzecz ochrony pracownika w procesie pracy, w czasopiśmie Problemy Jakości. 
 • Udział w edukacyjnych programach telewizyjnych popularyzujących działania na rzecz poprawy warunków pracy np. Symulator Faktu program I TVP. 
 • Współpraca z uczelniami zagranicznymi Szwecja - KTH Sztokholm, Rosja - San Petersburg, Niemcy- Gernshaim. 
 • 45 referatów na temat humanizacji procesów pracy i humanocentrycznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem na konferencjach krajowych i międzynarodowych, prezentowanych praktycznie na wszystkich kontynentach tj. w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce. 
 • Ambasador kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy”, realizowanej w roku 2012 pod hasłem: „Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami”
  Wspieranie rozwoju kadry naukowej 

 • Kierowanie seminarium doktorskim i opieka nad doktorantami realizującymi badania z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii od 2004 do obecnie. 
 • Zorganizowanie i kierowanie Studium Podyplomowym Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy (z-ca kierownika studium) od 1998 do chwili obecnej. 
 • Zorganizowanie i kierowanie Studiami Podyplomowymi Bezpieczeństwo Pracy, Ergonomia, Ochrona Środowiska od 2003 roku. 
 • Zorganizowanie i kierowanie Studiami Podyplomowymi Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia, od 2005 roku. 
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
Za swoją działalność w obszarze ergonomii w roku 2006 odznaczona medalem im. prof. Wojciecha Jastrzębowskiego. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy otrzymała w 2012 roku nagrodę im. Haliny Krahelskiej. W roku 2015 została laureatką XVIII edycji KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO w kategorii NAUKA.

Warszawa 18.01.2017

9. JANOWSKI Zbigniew

JANOWSKI Zbigniew

W przygotowaniu

10. JASKÓŁA Tomasz

JASKÓŁA Tomasz

W przygotowaniu

11. KIMSO Kazimierz

Kazimierz Kimso

 • ur. w 1961 r.
 • Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej.
 • W „Solidarności ” od 1980 r., w stanie wojennym współpracował z „Solidarnością Walczącą”.
 • Członek prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego,
 • Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
 • Działa w Stowarzyszeniu Charytatywnym im. Kazimierza Michalczyka zajmującym się udzielaniem materialnej pomocy osobom represjonowanym w stanie wojennym.
 • Interesuje się historią, socjologią, literaturą, filmem i tańcem,  mieszka we Wrocławiu.

KORADECKA Danuta

Danuta Koradecka

Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy.

Funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
 • dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
 • przewodnicząca Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;
 • członek Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
 • przedstawiciel polskiej strony rządowej do prac w Doradczym Komitecie Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Pracy (Komisja Europejska),
 • przewodnicząca Komitetu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia ds. przygotowania Konwencji MOP nr 155 w sprawie Bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy
członek Rad Naukowych:
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
członek:
 • Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN,
 • Komitetu Zdrowia Publicznego PAN,
 • Komitetu Polityki Społecznej PAN,
 • International Group of Directors of Occupational Safety and Health Research Institutes,
 • Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (Perosh);
Osiągnięcia szczególne:
 • ekspert w ocenie projektów 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • ekspert w ocenie projektów NEST 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • ekspert w ocenie projektów Marie-Curie 6 Programu ramowego;
 • koordynator programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"
Odznaczenia i nagrody:
 • The Distinguished International Colleague Award przyznana przez The Human Factors and Ergonomics Society, 2000 r.
 • Concerned Organization Award przyznana przez World Safety Organization USA, 1998 r.
Wykształcenie:
 • 1989 r. - tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych
 • 1980 r.- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 1969 r.- tytuł naukowy doktora nauk medycznych
 • 1963 r. - tytuł lekarza medycyny - Akademia Medyczna, Warszawa
 • Stan rodziny: mąż - Kazimierz, syn - Dariusz (i bardzo ważny wnuk - Krzysztof)
  Zainteresowania pozazawodowe: przyroda, historia

13. KOPEĆ Tadeusz

KOPEĆ Tadeusz

W przygotowaniu

14. KOWALSKI Janusz

Kowalski Janusz

W przygotowaniu

15. ŁOPATA Jan

ŁOPATA Jan

W przygotowaniu

16. MARKOWSKI Paweł

MARKOWSKI Paweł

W przygotowaniu

17. MAZUREK Beata

Mazurek Beata

W przygotowaniu

18. MĘCINA Jacek

dr hab. Jacek Męcina profesor UW

prawnik i polityk społeczny, specjalizuje się w problematyce prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Od 1993 roku związany z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jako profesor nadzwyczajny i Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW.

W latach wcześniejszych wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000), doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w służbę publiczną jako członek:
 • Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (od 2004), obecnie Rady Dialogu Społecznego jako Przewodniczący Zespołu ds. Prawa Pracy, wiceminister gospodarki i pracy (2005),
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012-2015).
 • Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej.
 • Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.
  Ostatnie publikacje:
 • Working Poles and the Crisis of Fordizm (2010) (współautor),
 • Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP (2011), Rzemieślnicy i Biznesmeni.
 • Studium (2013) (współautor), Niewykorzystane zasoby.
 • Nowa polityka rynku pracy (2013).

19. MOTOWIDEŁKO Bogusław

MOTOWIDEŁKO Bogusław

W przygotowaniu

20. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Urodzona 20 V 1959, Wałbrzych. Mężatka, dwoje dzieci

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: organizacja i zarządzanie); magister ekonomii. Odbyła podyplomowe studia w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi (prawo europejskie). Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 1. 1984-1988 - inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla "Dolny Śląsk". 
 2. 1989-1991 - agent Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 
 3. 1991-1992 - własna działalność gospodarcza. 1992-1993 - starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. 
 4. Od 1993 - zastępca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.
 5. 1998-2004 - członek Unii Wolności; przewodnicząca koła UW. 
 6. 1999-2003 - zastępca przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej. 
 7. 2000-2002 - zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. 
 8. Od 2004 członek Platformy Obywatelskiej; zastępca przewodniczącego koła PO, zastępca przewodniczącego Zarządu Powiatu PO. 
 9. 1998-2005 - radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. 
 10. 2002-2005 - członek rady nadzorczej spółki "Juwiko" w Sokołowsku 
 11. 2006-2008 - Sekretarz Rady Ochrony Pracy. Obecnie Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy. 
Poseł V i VII kadencji. Okręg wyborczy nr 2 - Wałbrzych

Komisje: członek Komisji Gospodarki, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Przewodnicząca podkomisji stałej ds. Rynku Pracy

21. PASZKIEWICZ Andrzej Eligiusz

dr Andrzej Eligiusz Paszkiewicz

 1. Członek Rady Ochrony Pracy od marca 1997 r. i od tej daty członek Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych i Zespołu ds. Nauki, Edukacji i Promocji. W VII kadencji tj. od stycznia 2003 r. przewodniczył Zespołowi ds. Nauki, Edukacji i Promocji, a w VIII i w IX kadencji przewodniczy Zespołowi ds. Nauki, Edukacji i Promocji oraz Współpracy z Partnerami Społecznymi.
 2. Funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
  - Honorowy Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, - - członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, sekretarz Rady ds. Członkowstwa Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
  - członek Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy,
  - Przewodniczący Głównej Komisji FSNT NOT ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego.
 3. Szczególne osiągnięcia:
  Do największych osiągnięć osobistych zaliczam fakt, że przez 42 lata pracy zawodowej, w tym przez 40 lat na stanowiskach kierowniczych nie zdarzył się żaden wypadek przy pracy w sferze moich działań.
 4. Odznaczenia i nagrody:
  Szereg wyróżnień i odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych, związkowych i stowarzyszeniowych oraz nagroda im. Haliny Krahelskiej nadana przez Głównego Inspektora Pracy.
 5. Wykształcenie:
  dr nauk humanistycznych w zakresie kultury materialnej i historii techniki, mgr inż. technolog drewna, w tym zakresie jest autorem ponad 160 publikacji w czasopismach naukowych i naukowotechnicznych. Część z nich dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem 2 książek.
 6. Zainteresowania pozazawodowe:
  historia gospodarcza.

22. STASZYŃSKI Kazimierz

Kazimierz Staszyński

Członek Rady Ochrony Pracy X kadencji.

Działalność zawodowa i sprawowane stanowiska
1981 - 2012
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy Rzeszów – podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, nadinspektor pracy, biegły sądowy w zakresie ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz termolizie drewna w retortach metalowych – wypał węgla drzewnego.
1978 - 1981
Zarząd Główny NSZZ Leśników i Drzewiarzy w Warszawie - kierownik Oddziału w Krośnie
1973 - 1978
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Krośnie - referent techniczny, instruktor techniczny, kierownik działu, naczelnik wydziału
1972 - 1973
Zakłady Drzewne w Bieczu – kierownik Zakładu
1971 - 1972
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pleszewie - główny mechanik
1970 - 1971
Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Machowie k/Tarnobrzega (Rekultywacja Terenów Poprzemysłowych) – stażysta, starszy asystent projektanta.

Wykształcenie

1965 - 1970
Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny
Kierunek: leśnictwo

Doskonalenie i osiągnięcia zawodowe
Udział w charakterze prelegenta w konferencjach i sympozjach (lata 1989-2011), m.in.: 
 • konferencje ergonomiczne Katedry Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu 
 • konferencje Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie 
 • I Kongres Ergonomii zorganizowany przez Politechnikę Warszawską
Kursy i szkolenia w przedmiocie ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie i obróbce maszynowej drewna potwierdzone zaświadczeniami:   
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie 
 • Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu 
 • Ośrodka Doskonalenia Kadr Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu
  Wykładowca na kursach szkoleniowych dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby BHP, dotyczących ochrony pracy w leśnictwie, organizowanych przez PGL Lasy Państwowe, dyrekcje parków narodowych (Tatrzański PN, Magurski PN, Bieszczadzki PN), Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Cech Rzemiosł Różnych Jasło.

Recenzent publikacji szkoleniowych dla zakładów usług leśnych opracowanych przez Główny Inspektorat Pracy z zakresu: „Bezpieczne pozyskanie drewna – Poradnik i Dobre Praktyki”.

Publikacje
„Ochrona pracy w leśnictwie na terenie Podkarpacia”, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk, 1 4/2002 - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zielona Góra

„Ochrona pracy w Zakładach Usług Leśnych”, Biuletyn Bezpieczeństwo Pracy w Nowoczesnym Leśnictwie, Poznań 2002 r., Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu

„Problematyka spełniania wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przy ręcznych pracach transportowych w leśnictwie w warunkach pogórza i gór”, Biuletyn Bezpieczeństwo Pracy w Nowoczesnym Leśnictwie, Poznań 2003 r., Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu

„Ręczne prace transportowe w leśnictwie na terenach górzystych”, Inspektor Pracy, 11/2003 Warszawa

„Samozatrudnienie w leśnictwie a ochrona pracy”, Przegląd Leśniczy 10/2005 Poznań

„Warunki pracy i ochrona zdrowia przy zwęglaniu drewna w retortach metalowych”, Monografia Zagadnienia współczesnej ergonomii w sektorach leśnym i drzewnym, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Poznań 2005

„Stres wśród pracowników przemysłu drzewnego”, Inspektor Pracy, 5/2006 Warszawa

„Obowiązujące przepisy prawa i praktyka gospodarcza a koordynacja prac leśnych”, Monografia I Kongres Ergonomii – Ergonomia dla przyszłości, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Warszawa 2010

„Propozycje dobrych praktyk Zarządcy Lasu wobec Zakładów Usług Leśnych – model zarządzania sprawami ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie – dokumenty MOP”, Przegląd Leśniczy 2/2011 Poznań

„Przepisy i praktyka – koordynacja prac leśnych”, Inspektor Pracy, 5/2011 Warszawa


Odznaczenia 1989 - Srebrny Krzyż Zasługi 
2004 - Złoty Krzyż Zasługi

Członkostwo w organizacjach zawodowych
1990 - 1991
przewodniczący Przedstawicielstwa Pracowniczego przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie

1972 - 1981
Związek Zawodowy Leśników i Drzewiarzy

Działalność pozazawodowa, zainteresowania, hobby
Posiada uprawnienia sternika morskiego. Od 1975 r. jest instruktorem żeglarstwa. Przepłynął kilkadziesiąt tysięcy mil morskich. Żeglował m.in. po Morzu Północnym i po Adriatyku. Uprawia caravaning – od lat jeździ do Chorwacji. Interesuje się również filmem i literaturą z zakresu psychologii społecznej.

23. STOLORZ Stanisław

STOLORZ Stanisław

W przygotowaniu

24. SZARAMA Wojciech

SZARAMA Wojciech

Członek Rady Ochrony Pracy X kadencji. Działalność zawodowa i sprawowane stanowiska
 • 1981 – 2012            Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy Rzeszów – podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, nadinspektor pracy, biegły sądowy w zakresie ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz termolizie drewna w retortach metalowych – wypał węgla drzewnego.
 • 1978 – 1981               Zarząd Główny NSZZ Leśników i Drzewiarzy w Warszawie - kierownik Oddziału w Krośnie
 • 1973 – 1978                Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Krośnie - referent techniczny, instruktor techniczny, kierownik działu, naczelnik wydziału
 • 1972 – 1973                Zakłady Drzewne w Bieczu – kierownik Zakładu
 • 1971 – 1972                Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pleszewie - główny mechanik
 • 1970 – 1971                Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Machowie k/Tarnobrzega (Rekultywacja Terenów Poprzemysłowych) – stażysta, starszy asystent projektanta.
Wykształcenie 1965 – 1970                 Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny                                     Kierunek: leśnictwo Doskonalenie i osiągnięcia zawodowe ·         Udział w charakterze prelegenta w konferencjach i sympozjach (lata 1989 – 2011), m.in.: -   konferencje ergonomiczne Katedry Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu -   konferencje Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie -   I Kongres Ergonomii zorganizowany przez Politechnikę Warszawską   ·         Kursy i szkolenia w przedmiocie ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie i obróbce maszynowej drewna potwierdzone zaświadczeniami: -   Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie -   Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu -   Ośrodka Doskonalenia Kadr Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu -    
 • Wykładowca na kursach szkoleniowych dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby BHP, dotyczących ochrony pracy w leśnictwie,  organizowanych przez PGL Lasy Państwowe, dyrekcje parków narodowych (Tatrzański PN, Magurski PN, Bieszczadzki PN), Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Cech Rzemiosł Różnych Jasło.
 • Recenzent publikacji szkoleniowych dla zakładów usług leśnych opracowanych przez Główny Inspektorat Pracy z zakresu: „Bezpieczne pozyskanie drewna – Poradnik i Dobre Praktyki”.
  Publikacje
 • „Ochrona pracy w leśnictwie na terenie Podkarpacia”, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk, 1‑4/2002 - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zielona Góra
 • „Ochrona pracy w Zakładach Usług Leśnych”, Biuletyn Bezpieczeństwo Pracy w Nowoczesnym Leśnictwie, Poznań 2002 r., Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu
 • „Problematyka spełniania wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przy ręcznych pracach transportowych w leśnictwie w warunkach pogórza i gór”, Biuletyn Bezpieczeństwo Pracy w Nowoczesnym Leśnictwie, Poznań 2003 r., Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Akademii Rolniczej w Poznaniu
 • „Ręczne prace transportowe w leśnictwie na terenach górzystych”, Inspektor Pracy, 11/2003 Warszawa
 • „Samozatrudnienie w leśnictwie a ochrona pracy”, Przegląd Leśniczy 10/2005 Poznań
 • „Warunki pracy i ochrona zdrowia przy zwęglaniu drewna w retortach metalowych”, Monografia Zagadnienia współczesnej ergonomii w sektorach leśnym i drzewnym, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Poznań 2005
 • „Stres wśród pracowników przemysłu drzewnego”, Inspektor Pracy, 5/2006 Warszawa
 • „Obowiązujące przepisy prawa i praktyka gospodarcza a koordynacja prac leśnych”, Monografia I Kongres Ergonomii – Ergonomia dla przyszłości, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Warszawa 2010
 • „Propozycje dobrych praktyk Zarządcy Lasu wobec Zakładów Usług Leśnych – model zarządzania sprawami ochrony pracy i zdrowia w leśnictwie – dokumenty MOP”, Przegląd Leśniczy 2/2011 Poznań
 • „Przepisy i praktyka – koordynacja prac leśnych”, Inspektor Pracy, 5/2011 Warszawa
  Odznaczenia 1989                Srebrny Krzyż Zasługi 2004                Złoty Krzyż Zasługi Członkostwo w organizacjach zawodowych 1990 – 1991    przewodniczący Przedstawicielstwa Pracowniczego przy Okręgowym  Inspektoracie Pracy w Rzeszowie 1972 – 1981    Związek Zawodowy Leśników i Drzewiarzy Działalność pozazawodowa, zainteresowania, hobby Posiada uprawnienia sternika morskiego. Od 1975 r. jest instruktorem żeglarstwa. Przepłynął kilkadziesiąt tysięcy mil morskich. Żeglował m.in. po Morzu Północnym i po Adriatyku. Uprawia caravaning – od lat jeździ do Chorwacji. Interesuje się również filmem i literaturą      z zakresu psychologii społecznej.

25. ŚNIADEK Janusz - Przewodniczący

Janusz Śniadek

Urodzony 26 maja 1955 roku w Sopocie, całe życie mieszkaniec Gdyni. 

Stoczniowiec, związkowiec, poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

Ukończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera.

Od sierpnia 1981 pracownik Biura Konstrukcyjnego Stoczni im. Komuny Paryskiej, późniejszej Stoczni Gdynia, a od 1989 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdynia.

W latach 1998-2002 przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Od 2002 - przez dwie kadencje - do 2010 przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W 2011 roku zostaje Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W Sejmie VIII kadencji pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz jest członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W 2015 roku powołany na funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Pracy.

Członek i wieloletni przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni.

W młodości uprawiał wyczynowo strzelectwo sportowe w WKS Flota Gdynia.

Żonaty, ma dorosłego syna.

26. TRZCIONKA Dariusz

TRZCIONKA Dariusz

W przygotowaniu

27. WOJTYŁA Andrzej

WOJTYŁA Andrzej

W przygotowaniu

28. WOJTYŁA Jan

WOJTYŁA Jan

W przygotowaniu

29. ZUBA Maria - Sekretarz

Maria Zuba

Członek Rady Ochrony Pracy obecnej, VIII kadencji.

Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Instytutu Elektrotechniki. Ukończyła studia  podyplomowe w zakresie Audytu finansowego i kontroli wewnętrznej.

Działalność i pełnione funkcje:
 • Zastępca Szefa Utrzymania Ruchu w Fabryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie.
 • Związkowiec - Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w FUT Suchedniów;
 • Samorządowiec – Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie.
 • Delegat do Sejmiku Wojewódzkiego.
 • Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów,
 • Wicewojewoda Kielecki,
 • Wicewojewoda Świętokrzyski,
 • Z – cy Dyrektora Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Kielcach,
 • Ekspert ds. audytu wewnętrznego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Od 2005r. Poseł na Sejm RP:
 • Członek Finansów Publicznych, w kadencji V, VI, VII, VIII,
 • Członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w kadencji VI, VII, VIII,
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Pracy w kadencji V,
 • Członek Komisji Infrastruktury w kadencji VIII,
Zainteresowanie pozazawodowe: historia Polski, stosunki międzynarodowe, makroekonomia.

30. ŻUREK Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego

Zbigniew Żurek

Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy obecnej X kadencji oraz IX kadencji.

Przewodniczący Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych.

Członek Rady Ochrony Pracy VII kadencji, wiceprzewodniczący VIII kadencji

Inne funkcje i stanowiska zawodowe i społeczne:
 • Członek i sekretarz prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego.
 • Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Business Centre Club.
 • Właściciel i dyrektor firmy experts, świadczącej usługi doradcze i organizacyjne.
Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Laureat statuetki "Pro labore securo".

Ojciec Agnieszki (dziennikarka, italianistka) oraz Witolda (student) i Marianny (uczennica).

Zainteresowania pozazawodowe: historia, polityka, turystyka górska.