REGULAMIN RADY OCHRONY PRACY

§ 1

 1. Rada Ochrony Pracy, zwana dalej "Radą", w celu wykonywania swoich zadań może podejmować następujące działania:

  1. przedstawiać Prezydium Sejmu opinie i wnioski dotyczące warunków pracy i przestrzegania prawa w stosunkach pracy;

  2. opiniować projekty aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy;

  3. inicjować prace legislacyjne w sprawach dotyczących ochrony pracy;

  4. inicjować prace w celu ratyfikacji konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii;

  5. występować do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy;

  6. występować do ministrów i kierowników urzędów centralnych o przedstawienie na posiedzeniu Rady informacji lub wyjaśnień dotyczących zagadnień stanowiących przedmiot prac Rady;

  7. wyrażać stanowisko w sprawie:

   1. sprawozdań rocznych z Państwowej Inspekcji Pracy przed ich przedłożeniem Sejmowi i jego organom;

   2. corocznych programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy,

   3. okresowych informacji i ocen wynikających z bieżącej pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a zwłaszcza dotyczących: ważnych zadań doraźnych, gospodarki finansowej, polityki kadrowej, współpracy z instytucjami zagranicznymi, działalności w zakresie szkolenia inspektorów pracy, współdziałania z innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy, współdziałania ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcja pracy;

  8. przeprowadzać doraźne wizytacje okręgowych inspektorów pracy;

  9. przedstawiać Marszałkowi Sejmu, w uzasadnionych przypadkach, wnioski w przedmiocie rozważenia zmiany na stanowisku Głównego Inspektora Pracy;

  10. występować, w uzasadnionych przypadkach, do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o rozważenie zmian na stanowiskach zastępców Głównego Inspektora Pracy oraz okręgowych inspektorów pracy;

  11. współpracować z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy i ergonomii w celu wymiany doświadczeń w zakresie techniki i organizacji pracy.

 2. Rada może upoważnić Prezydium Rady do podejmowania w jej imieniu wskazanych przez siebie czynności.

§ 2

Rada składa Prezydium Sejmu coroczne sprawozdania ze swej działalności.

§ 3

 1. Do realizacji zadań i uprawnień Rada wyłania ze swego składu stałe i doraźne zespoły robocze, które przygotowują projekty stanowisk i opinii będących przedmiotem prac Rady.

 2. Zespoły działają według ustalonego przez siebie trybu postępowania.

§ 4

 1. Pracami Rady kieruje jej Prezydium - jako organ wykonawczy.

 2. Prezydium Rady tworzą przewodniczący, jego zastępcy oraz sekretarz.

 3. Do zadań Prezydium należy m.in.:

  1. opracowywanie projektów planów pracy Rady podlegających zatwierdzaniu przez Radę;

  2. ustalenie terminów posiedzeń i porządku obrad;

  3. koordynowanie prac stałych zespołów roboczych Rady oraz powoływanie zespołów dla potrzeb doraźnych;

  4. przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności Rady i jej Prezydium oraz realizacji uchwał Rady;

  5. występowanie o opracowanie ekspertyz i opinii w sprawach stanowiących przedmiot pracy Rady;

  6. prezentowanie stanowisk i opinii Rady.

 4. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.

§ 5

 1. Posiedzenia Rady odbywają się według planu zatwierdzonego przez Radę.

 2. Dodatkowe posiedzenia mogą być zwołane na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady i powinny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

 3. O terminie posiedzenia Rady i porządku obrad jego uczestnicy są powiadamiani co najmniej 7 dni wcześniej.

§ 6

 1. Rada swoje stanowiska i opnie wyraża w formie uchwał.

 2. Uchwały zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogółu członków Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku gdy w wyniku głosowania za i przeciw uchwale opowie się równa liczba głosujących, o przyjęciu uchwały rozstrzyga przewodniczący.

 3. Uchwały dotyczące spraw personalnych zapadają większością głosów w głosowaniu tajnym, przy udziale co najmniej połowy ogółu członków Rady. W przypadku gdy w wyniku głosowania za i przeciw uchwale opowie się równa liczba głosujących, o przyjęciu uchwały rozstrzyga przewodniczący.

 4. Rada może w formie uchwały podjąć decyzję o innej formie głosowania.

 5. Uchwałom przyjętym przez Radę nadaje się kolejne numery i wpisuje do rejestru uchwał Rady.

 6. Członkowie Rady mają prawo zgłosić zdanie odrębne do podjętych uchwał i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie dołącza się do protokołu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone w biurze Rady w ciągu 7 dni od daty posiedzenia.

 7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez jej Prezydium w związku z pracami Rady.

 8. Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodniczącego posiedzenia Rady.

§ 7

 1. Obsługę Rady zapewnia Kancelaria Sejmu, przez Sekretariat Rady.

 2. Do zadań Sekretariatu Rady należy:

  1. przygotowanie organizacyjne posiedzeń Rady i jej Prezydium;

  2. monitorowanie realizacji zadań wynikających z ustaleń podejmowanych przez Radę;

  3. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Rady;

  4. dostarczanie członkom Rady niezbędnych materiałów i informacji;

  5. obsługa techniczna i organizacyjna oraz organizowanie obsługi prasowej Rady, jej Prezydium i zespołów roboczych.

§ 8

 1. Członkowie Rady są obowiązani do czynnego uczestniczenia w jej pracach.

 2. Członkowie Rady są obowiązani powiadomić sekretarza Rady o przewidywanej nieobecności w czasie posiedzenia.

 3. Członkowie Rady otrzymują legitymacje podpisane przez Marszałka Sejmu.